ලැජ්ජාශීලී කොළ පැහැති ඇස් ඇති ලැටිනා ඩික් උරා බොන්න කැමතියි